Actievoorwaarden

Actievoorwaarden examenperiode

1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: “de Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door TS Health Products, gevestigd te Harderwijk aan het adres Gelreweg 9, (hierna: “TS Health Products”) georganiseerde promotionele actie (hierna: “deze Actie”) en zijn tevens te raadplegen op de website www.bachrescue.nl.
1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.3 TS Health Products is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat TS Health Products daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door TS Health Products bekend gemaakt worden via de website www.bachrescue.nl.
1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is TS Health Products gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.5 Deze actie begint op 25 maart 2019 en eindigt 30 juni 2019. Je wordt voor 15 juli 2019 gemaild als je gewonnen heeft.
1.6 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
1.7 Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van deze win actie en om je op de hoogte te houden van het laatste nieuws door middel van een nieuwsbrief als e-mailbericht. ZJe kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief. Jouw gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld

2. De Actie

2.1 Upload jouw aankoopbewijs en vul je gegevens in op www.bachrescue.nl en maak kans op een van de prijzen of een RESCUE pakket.

3. Voorwaarden

3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 16 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.
3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
3.5 TS Health Products is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
3.6 Medewerkers van TS Health Products zijn uitgesloten van deelname.
3.7 Alleen volledig ingevulde deelnames worden in behandeling genomen.

4. De Prijzen

4.1 De beschikbare prijzen voor Nederland zijn: 5x een zitzak t.w.v. €169,-. Daarnaast worden onder de inzenders 100x één verpakking RESCUE® PLUS verloot.

5. Uitkering van prijzen

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.
5.2 Na afloop van de actieperiode zal uit alle deelnemers door een onafhankelijk persoon de winnaars geselecteerd worden. Uiterlijk 15 juli 2019 zullen de winnaars per e-mail horen of ze gewonnen hebben. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
5.3 De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van TS Health Products. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
5.4 Gebruik van de door TS Health Products ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. TS Health Products kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijzen door de winnaars.

6. Publiciteit

6.1 De winnaar van de prijs geeft TS Health Products toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie en zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van TS Health Products verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van TS Health Products heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

7. Klachten

7.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij TS Health Products
7.2 Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014. Een ieder die meent dat de Actie niet voldoet aan deze Gedragscode kan een schriftelijke klacht indienen bij De kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag, Tel: 070- 302 1300.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?